Contact Us

सम्पर्क गर्नुहोस्
कार्यालयको ठेगाना

Office Location

३७६६  ७४ स्ट्रीट, दोश्रो तल्ला
ज्याक्सन हाइट्स
न्यू योर्क, ११३७२
यू.एस.ए.

3766 74th Street, 2nd Floor
Jackson Heights, NY 11372
USA

फोन नं.

Phone

Toll Free: +1-800-201-5668 (From Canada or USA)

Local Number: +1-917-396-1111 (From Everywhere)

कार्यालय खुल्ने समय

Office Hours

Monday – Friday, 10:00 AM – 5:00 PM (EST)

सोमबार देखि सुक्रबार, बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुकी ५ः०० बजेसम्म (न्यू योर्कको समय)

Contact Us By Email

इमेलबाट सम्पर्क गर्नुहोस्